Các môn thi vào lớp 10 năm 2021, thời gian làm bài