Khuyến mãi Liên Quân: Nạp Quân Huy nhận tướng vĩnh viễn từ 28/8 – 3/9