Chính xác nhất: Thước phim trên Facebook tồn tại bao lâu?