Tổng hợp chuỗi sự kiện: Ở nhà Liên Quân – Chung sức hốt quà