Vi khuẩn ăn thịt người – Cách phát hiện và phòng tránh