Sự kiện Pubg Lao động là Vinh quang nhận mũ vàng, trang phục vĩnh viễn