Sự kiện Liên Quân: Nạp quân huy – nhận càng nhiều quân huy