Sự kiện Liên Minh 2/9: Nhận thần rừng miễn phí với 2 sự kiện hấp dẫn