Honkai: Star Rail ngày ra mắt, cách cài, cấu hình chơi chi tiết