Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử phạt hình sự