Trả lời: Chặn Messenger có đọc được tin nhắn không?