Cập nhật Free Fire OB20 nhận MP40, tham gia Đảo Sa Mạc và vũ khí mới