Nội dung ưu đãi 50% của khuyến mãi ngày 1/12/2017 của Viettel